Nyhetsbrev #2 november 2021

Nyhetsbrev #2 november 2021

Avgiftshöjning

Tröskverkets ekonomiska rådgivare MBF har inför 2022 föreslagit en avgiftshöjning på 3 procent, vilket styrelsen har accepterat på det årliga budgetmötet.

Avgiftshöjningen sker på grund av ökade kostnader för el, värme och vatten, ett höjt taxeringsvärde för fastigheten samt kommande höjning av tomträttsavgälden. 

Nytt datum för inlämnandet av motioner 

Enligt föreningens nya stadgar går motionstiden ut den 31 januari. Det innebär att en medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen ska framställa sin begäran hos styrelsen senast den 31 januari.

Det är det viktigt att motionerna utformas så att bakgrund, förslag och yrkande för beslut tydligt framkommer.

Hälsningar styrelsen i Tröskverket


/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis


Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummet